+421(2) 554 10 521 eurotarget@eurotarget.sk

Eurotarget, s.r.o.

profesionálna poradensko-konzultačná spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti agendy EÚ

Poslanie spoločnosti

 • vytvárať priestor pre účinné využívanie príležitostí, ktoré ponúka členstvo v Európskej únii.

Ponuka služieb

 • Monitorovacie služby
 • Poradenské a konzultačné služby
 • Lobingové služby

Odbornosť, skúsenosti

Naše vedomosti, schopnosti a zručnosti sú zárukou realizácií úspešných projektov.

„Získavanie priamych, včasných a kvalitných informácií, možnosť aktívneho ovplyvňovania legislatívneho a rozhodovacieho procesu Európskej komisie, cieľavedomé využívanie podporných finančných programov je predpokladom úspešného rozvíjania podnikania“.

Motto spoločnosti EUROTARGET, s.r.o.

Vitajte na stránke spoločnosti EUROTARGET, s.r.o.

Našim hlavným cieľom je poskytovať kvalitné a komplexné poradenské služby pre oblasť financovania rozvojových projektov zo zdrojov EÚ a iných domácich a medzinárodných inštitúcií.

Politika kvality

 • Vedomosti – skúsenosti – know-how: naša činnosť je založená na kvalitných odborných vedomostiach, schopnostiach, skúsenostiach a aktívnom budovaní know-how. Naše vedomosti, schopnosti a skúsenosti napomáhajú nachádzať správne riešenia a realizovať jedinečné projekty v prospech našich klientov.
 • Ľudia: v centre záujmu našej spoločnosti sú práve ľudia – t. j. klienti, partneri, zamestnanci, externí spolupracovníci, dodávatelia. Naša spoločnosť buduje dlhodobé vzťahy založené na osobnej dôvere, otvorenej komunikácii, partnerstve a odovzdávaní úspešných riešení projektov. Vysoká úroveň vedomostí a skúseností pracovníkov je zabezpečená permanentnými školeniami a investíciami do vzdelávania.
 • Kvalita: kvalitu považujeme za kľúč k úspechu, pretože kvalita prináša spoločnosti klientov, zabezpečuje efektivitu, vytvára priestor pre inovácie a nové produkty.
 • Zmysel: vykonávame činnosti, ktoré majú zmysel, ktoré sú užitočné pre našich klientov a využiteľné v praxi. Je to jediná cesta, ako dosiahnuť trvalo udržateľný rast klienta i spoločnosti.
 • Flexibilita: spoločnosť pri výkone svojej činnosti neustále sleduje potreby klienta a pripravuje riešenia podľa jeho individuálnych potrieb.

Štruktúra spoločnosti EUROTARGET, s.r.o.

Spoločnosť EUROTARGET, s.r.o., má k dispozícii stabilný tím interných pracovníkov a externých spolupracovníkov, ktorí sú renomovanými odborníkmi s dlhoročnými praktickými a riadiacimi skúsenosťami v oblasti výskumu, štátnej správy a komerčného bankovníctva, v oblasti strategického manažmentu a projektového manažmentu.

Pracovníci spoločnosti majú dlhoročné praktické skúsenosti so spracovaním projektov, ktoré sú spolufinancované z fondov Európskej únie a z iných donorských zdrojov, s technickou asistenciou pri implementácii schválených projektov klientov a tiež s hodnotením žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre potreby viacerých riadiacich orgánov operačných programov.
Interný tím je podľa potreby dopĺňaný kapacitou kvalifikovaných externých odborných pracovníkov, s ktorými má spoločnosť dlhodobé osvedčené praktické skúsenosti so spoluprácou.

K externým pracovníkom patria aj odborníci v oblasti regionálneho rozvoja, životného prostredia, dopravy, marketingu a podnikového manažmentu, ale i v oblasti IT, účtovníctva a verejného obstarávania.

Jazyková vybavenosť pracovníkov je orientovaná predovšetkým na slovenský jazyk v kombinácii s anglickým, resp. i s nemeckým jazykom.

Dcérska spoločnosť EUROTARGET ADRIA, d.o.o., pôsobí na chorvátskom trhu od roku 2014.

Poskytované služby a činnosti spoločnosti EUROTARGET, s.r.o.:

 • Monitorovacie služby
 • Poradenské a konzultačné služby
 • Lobingové služby
 • Poradenské služby v oblasti finančných zdrojov Európskej únie
 • Posudzovanie realizovateľnosti investičného zámeru klienta
 • Služby v oblasti školení, seminárov, kurzov, prezentácií