+421(2) 554 10 521 eurotarget@eurotarget.sk

Referencie a projekty

 

Referencie

 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Centire, s. r. o.
 • Deloitte Advisory, s. r. o.
 • Doma, a. s.
 • European Consultants Association s.r.o.
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • EXPRES
 • FINSTRACO, s.r.o.
 • HEALTH POLICY INSTITUTE
 • Juhomoravský kraj, Brno, Česká republika
 • KCW Gmbh
 • KOVAL SYSTEMS, a. s.
 • Lekáreň Vaše zdravie, s.r.o.
 • Mc Carter, a. s.
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Novácke chemické závody, a. s.
 • PORFIX – pórobetón, a. s.
 • Slavia Capital
 • Slovak Telekom, a.s.
 • Slovenská plavba a prístavy, a. s.
 • Slovenská technická univerzita
 • Slovenské elektrárne, a. s.
 • Slovenské energetické strojárne, a. s.
 • Tower Automotive, a. s.
 • Tatranská sladovňa, s.r.o.
 • Teko Košice, a.s.
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Vulkan, a. s.
 • Výskumný ústav dopravný, a.s.
 • Železnice Slovenskej republiky
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Obce
viaceré samosprávy

Ťažiskové projekty

Pre klientov spoločnosti sme spracovali ťažiskové projekty v oblasti štrukturálnych fondov a iných zdrojov financovania:

 • Program Slovensko 2021 – 2027
 • Plán obnovy a odolnosti SR 2021 – 2027
 • Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
 • Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020
 • Operačný program Doprava 2014 – 2020 (Česká republika)
 • Operačný program Doprava 2007 – 2013
 • Operačný program Životné prostredie 2007 – 2013
 • Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 2007 – 2013
 • Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007 – 2013
 • Operačný program Zdravotníctvo 2007 – 2013
 • Program rozvoja vidieka 2007 – 2013
 • Program „Nástroj na prepájanie Európy (CEF)“
 • Program Ekofond, n.f.

NADNÁRODNÉ PROJEKTY

Spoločnosť EUROTARGET poskytuje v roku 2019 svoje poradenské a konzultačné služby pre oblasť financovania rozvojových projektov zo zdrojov EÚ pre zahraničného klienta k projektu:

„Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje“

Zámerom daného projektu je podporiť dopravnú obslužnosť na území Juhomoravského kraja a prispieť k skvalitneniu ponuky služieb železničnej osobnej dopravy prostredníctvom obstarania nových železničných jednotiek pre regionálnu dopravu do majetku kraja.

Spracovaný veľký projekt nad 75 mil. EUR v rámci Operačného programu Doprava v programovom období 2014 – 2020, (t. j. hlavný finančný a technický dokument pre naplnenie strategických investičných potrieb a riešení kľúčových problémov v sektore dopravy v Českej republike).

 

Ťažiskové veľké projekty technickej asistencie:

Názov zákazky:

Technická asistencia, poradenstvo a zabezpečovanie podporných aktivít pri príprave, pri spracovaní metodík, pri schvaľovaní, pri implementácii a hodnotení strategických rozvojových dokumentov v oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre odvetvie dopravy.

Odberateľ:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava

Názov zákazky:

Komplexné poradenstvo v oblasti implementácie OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
• Podpora pri riadení implementácie OPII (programová úroveň)
• Podpora pri riadení implementácie vybraných projektov a asistencia pri riadení rizík vybraných projektov (projektová úroveň)
• Špecifické analytické činnosti v oblasti dopravy realizované pre potreby implementácie OPII
• Procesné, organizačné a personálne zabezpečenie implementácie OPII
• Metodická podpora pri aktualizácii riadiacej dokumentácie pre účely implementácie OPII
• Podpora pri riadení zistení z auditov, kontrol a certifikačných overovaní
• Podpora riadiaceho orgánu OPII vo vzťahu k autoritám na európskej a národnej úrovni.

Odberateľ:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava

Názov zákazky:

Spracovanie projektu v podobe Návrhu zmluvy o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe na roky 2011 – 2020, odborné konzultácie pri spracovaní súťažných podkladov a právne poradenstvo pri verejnom obstarávaní Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave na roky 2010 -2025 v súvislosti s obnovou železničných mobilných prostriedkov v rámci prioritnej osi 6 OPD

Odberateľ:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava

Prehľad spracovaných investičných projektov pre ťažiskového klienta spoločnosti (ZSSK, a. s.)

Projekty spolufinancované z OP Doprava 2007 – 2013:

 • Projekt obnovy parku železničných koľajových vozidiel ZSSK, a. s., pre medziregionálnu a prímestskú verejnú železničnú osobnú dopravu SR;
 • Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v rámci IDS;
 • Dodanie a inštalácia systému ETCS do EPJ radu 671;
 • Obnova ŽKV pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v rámci IDS.
 • Inteligentný dopravný a informačný systém ZSSK, a.s.;
 • Projekt regionálnej a prímestskej podpory IDS prostredníctvom obnovy ŽKV;
 • Zvýšenie bezpečnosti regionálnej železničnej dopravy prostredníctvom interoperabilných komunikačných zariadení;
 • Obnova ŽKV pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v rámci IDS – časť 2;
 • Projekt podpory IDS prostredníctvom obnovy regionálnych a prímestských mobilných prostriedkov;
 • Projekt podpory IDS prostredníctvom obnovy regionálnych a prímestských mobilných prostriedkov – 2. časť;

Projekty spolufinancované z OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020:

 • Štúdia uskutočniteľnosti k projektu vybudovania infraštruktúry ľahkej údržby ŽKV;
 • Štúdia uskutočniteľnosti projektu Modernizácie vozového parku ZSSK v rámci OPII;
 • Projekt „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 1. časť“;
 • Projekt „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 2. časť“;
 • Projekt „Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Nové Zámky“;
 • Projekt „Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Humenné“;
 • Projekt „Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Zvolen“;
 • Projekt „Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách“;
 • Projekt „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 4. časť“;
 • Projekt „Projekt „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 5. časť“;
 • Projekt „Modernizácia hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 425“;
 • Štúdia uskutočniteľnosti projektu „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 3. časť“;
 • Projekt „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť“;

Poskytovanie poradenských služieb v projektovom riadení, v technickom a v technologickom riešení projektov, vo finančnej, ekonomickej a environmentálnej oblasti, v oblasti štátnej pomoci a spracovania zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, spracovanie dokumentácií žiadostí, CBA analýz, environmentálnych štúdií, odborných posudkov, participácia pri príprave procesov verejného obstarávania, poradenské a konzultačné služby pri hodnotiacom a schvaľovacom procese dokumentácie projektu na národnej úrovni, na úrovni JASPERS a Európskej komisie, poradenstvo pri kreovaní dopravnej autority a pri koncepcii liberalizácie trhu železničnej osobnej dopravy.

Odberateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3

Prehľad spracovaných investičných projektov pre ťažiskového klienta spoločnosti (ŽSR)

 • Projekt – ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce);
 • Projekt – ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – IV. etapa a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša);
 • Projekt – ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá);
 • Projekt – ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – VI. etapa (úsek Beluša – Púchov);
 • Projekt – ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – II. etapa (Považská Teplá/mimo – Žilina/mimo) časť Považská Teplá /mimo/ – Dolný Hričov /mimo/“;
 • Projekt – Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina – Čadca – štátna hranica SK/CZ;
 • Projekt – Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Bratislava – Žilina – Čadca – štátna hranica SR/ČR;
 • Projekt – Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska – koľaje a rampy, 1. etapa;
 • Projekt – ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava n/Bodvou mesto;
 • Projekt – Projektová dokumentácia na implementáciu ERTMS koridoru E úsekov: št. hr. CZ/SK – Kúty – Devínska Nová Ves (mimo), uzol Bratislava – Rusovce – št. hr. SK/HU).
 • Technická pomoc na zlepšenie inštitucionálnej kapacity pre manažérov železničnej infraštruktúry v členských štátoch oprávnených čerpať prostriedky určené na politiku súdržnosti prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy

Poradenské služby, spracovanie dokumentácie žiadostí, CBA analýz, environmentálnych štúdií, odborných posudkov a poskytovanie poradenských a konzultačných služieb zameraných na hodnotiaci a schvaľovací proces dokumentácie projektu na úrovni SR, JASPERS a Európskej komisie.
V rámci spolupráce so ŽSR spoločnosť EUROTARGET, s.r.o., spracovala v programovom období 2007 – 2014 v oblasti železničnej infraštruktúry uvedené projekty s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 1 043 200 375,41 EUR. Pričom príspevok z fondov EÚ na spolufinancovanie ich realizácie v hodnote 924 468 057,57 EUR (88,62 %).

Odberateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava