+421(2) 554 10 521 eurotarget@eurotarget.sk

Poskytované služby a činnosti spoločnosti EUROTARGET, s.r.o.

 

  • monitorovanie legislatívneho a politického prostredia EP, politík a procesov EÚ pre potreby svojich klientov
  • získavanie relevantných informácií o dianí v EÚ a o pripravovaných zmenách s potenciálnym dopadom na podnikateľské záujmy subjektu v dostatočnom časovom predstihu, ich analýza, sprostredkovanie a návrh riešenia
  • presadzovanie záujmov klientov na európskej úrovni a realizácia lobingových aktivít priamo v inštitúciách EÚ, relevantných asociáciách a združeniach prostredníctvom vlastných skúsených lobistov, ktorí sú už dlhšie akreditovaní Európskym parlamentom
  • získavanie priamych informácií o možnostiach financovania z programov a fondov EÚ a marketing pre klienta v tejto oblasti
  • spracovávanie strategických rozvojových dokumentov pre klientov, štúdií uskutočniteľnosti, analýz nákladov a výnosov a pod.

Monitorovacie služby

Monitoring navrhovanej legislatívy

Ucelené priame informácie o pripravovanej legislatíve v špecifických oblastiach s dostatočným časovým predstihom, vrátane analýzy dopadu na subjekt, prípadne návrhu možností na jej ovplyvnenie.

Monitoring prijatej legislatívy

Ucelené informácie o prijatej legislatíve v špecifických oblastiach s dostatočným časovým predstihom na ich  implementáciu prípadne realizáciu opatrení z nich vyplývajúcich.

Monitoring udalostí

Sledovanie diania a významných udalostí majúcich vplyv na subjekt.

Monitoring podporných finančných programov EÚ

Poradenské a konzultačné služby

  • Poradenstvo v oblasti politík EÚ
  • Poradenstvo v sektorovej oblasti
  • Analytické štúdie, prognózy v oblasti EÚ

Lobingové služby

Priamy kontakt so zástupcami orgánov EÚ
Formálne aj neformálne kontakty v inštitúciách EÚ v oblastiach majúcich vplyv na subjekt klienta, organizácia stretnutí, legálne presadzovanie záujmov klientov ich prostredníctvom.

Priamy kontakt so zástupcami SR pôsobiacimi v inštitúciách EÚ na zastupiteľstvách SR pri EÚ

Priamy kontakt a dlhoročná osvedčená spolupráca so zástupcami Európskej investičnej banky, ktorí poskytujú technickú pomoc nástroja JASPERS pri príprave veľkých investičných projektov v oblasti infraštruktúry spolufinancovaných z fondov EÚ
Formálne aj neformálne kontakty s relevantnými zástupcami, získavanie informácií, odborná spolupráca, legálne presadzovanie záujmov klientov ich prostredníctvom.
Obhajovanie záujmov pred orgánmi EÚ
Obhajovanie a presadzovanie záujmov klientov, vytváranie pozitívneho imidžu pre subjekt klienta, v prípade negatívneho dopadu legislatívneho kroku vyvíjanie legálnych aktivít smerujúcich k zmene, presadzovanie potenciálnych aktivít a záujmov subjektu.

Prezentácia názorov, projektov
Zastupovanie v asociáciách a združeniach
Návrh na členstvo vo vybraných asociáciách a združeniach, návrh stratégie pôsobenia v konkrétnych celkoch, koordinácia, zabezpečenie jednotnosti presadzovanej politiky, presadenie záujmov prostredníctvom členstva, monitoring ich činnosti.

Uzatváranie vhodných partnerstiev
Vyhľadávanie a uzatváranie vhodných partnerstiev pri presadzovaní spoločných záujmov.

Poradenské služby v oblasti finančných zdrojov EÚ

 

Vstupom SR do EÚ sa pre slovenské subjekty rozšírila paleta dostupných fondov a finančných programov. O najvýznamnejších z nich, štrukturálnych fondoch sa rozhoduje na úrovni SR. Okrem nich existuje množstvo ďalších programov, pokrývajúcich temer všetky hospodárske a spoločenské oblasti, o ktorých sa rozhoduje priamo na úrovni inštitúcií EÚ.

Identifikácia vhodných fondov a programov
V nadväznosti na činnosť firmy, prípadne konkrétne investične zámery, vyhľadanie fondov a programov, ich detailný popis a vysvetlenie cieľov a miery podpory zo strany EÚ, relevantné informácie z inštitúcií EÚ i z národnej úrovne riadenia, aktuálne výzvy v rámci daného fondu.

Priebežný monitoring aktuálnych výziev
Včasné upozornenie na aktuálne výzvy vypísané k podávaniu žiadostí na spolufinancovanie projektov v oblastiach relevantných pre subjekt.

Poradenstvo pri spracovaní projektu
Poradenstvo pri príprave projektovej dokumentácie, návrh obsahovej stránky projektu, podpora organizačnej stránky projektu, technická podpora pri príprave a realizácii projektu.

Podpora pri schvaľovaní projektu
Spolupráca s JASPERS a zabezpečenie prezentácie projektu pred relevantným orgánom, na úrovni EÚ, prípadne na národnej úrovni, zabezpečenie zlučiteľnosti projektového zámeru s cieľmi programu, včasné identifikovanie formálnych a vecných nedostatkov zámeru, ich odstránenie, zatraktívnenie zámeru.

Podpora pri implementácii schválených projektov
Odborná pomoc pri implementácii a administrácii realizovaných projektov, pri komunikácii s riadiacim orgánom príslušného operačného programu, spracovanie priebežných monitorovacích správ a záverečnej správy o implementácii projektu, spracovanie dopadových správ, spracovanie žiadostí o platbu a zúčtovacích správ, spracovanie ďalších podkladov a dokumentov vyžadovaných riadiacim orgánom.

Posudzovanie realizovateľnosti investičného zámeru klienta

Spracovanie metodiky projektovej dokumentácie, spracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu vrátane  analýzy sociálno-ekonomického, legislatívneho a environmentálneho rámca projektu, analýzy východiskovej situácie, spracovanie analýzy technického a technologického riešenia projektu, spracovanie návrhov alternatívnych scenárov riešenia projektu, ich analýza, vyhodnotenie a návrh realistického riešenia, zhodnotenie efektívnosti a udržateľnosti projektu, spracovanie analýzy nákladov a výnosov – finančnej a ekonomickej analýzy projektu, analýzy citlivosti a analýzy rizík.

Služby v oblasti školení, seminárov, kurzov, prezentácií

Odborné stáže, osobný kontakt so zástupcami inštitúcií EÚ ako i s JASPERS, školenia a prezentovanie možností pre zástupcov zúčastňujúcich sa na riadení aktivít v rámci subjektu